Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO”, z dniem 25 maja 2018 roku ponownie zobowiązujemy się do poszanowania wszelkich Państwa praw do prywatności w sieci oraz właściwego zabezpieczenia udostępnionych nam danych.

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.t1.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

Właścicielem strony internetowej w domenie www.t1.pl i administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Przedsiebiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Batalionu Włochy 14, 02-482 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 000016216, posiadającą nr NIP: 5270011401 i nr REGON: 010168097.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt poprzez:

 • kontakt telefoniczny: nr 22 863 17 11 – kontakt z siedzibą firmy,
 • pocztę elektroniczna: biuro@t1.pl;
 • listownie: Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o., ul. Batalionu Włochy 14, 02-482 Warszawa

Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o.

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością firmy Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. mogą być uznane za rzetelne.

Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny.

Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o.w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Przetwarzamy dane Użytkownika w celu:

 • umożliwienia korzystania z serwisu,
 • realizacji naszych usług, i ulepszania ich jakości,
 • zawarcia i realizacji umów oraz realizacji Państwa próśb,
 • dopasowania wyświetlanych na nim treści do Państwa preferencji,
 • prowadzenia badań jakości i skuteczności,
 • statystycznym,
 • na potrzeby administracji technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją),
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych z Serwisu – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym szczególnie archiwizacji danych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. dba szczególnie o ochronę danych osobowych m.in. poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, proceduralnych  i technologicznych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez zbieranie danych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w formularzach informacyjnych, a podane w formularzu dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Serwisu.

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od tego Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Informujemy nadto, że Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o.. przechowuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora tj. Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. podanych przez Użytkownika danych, w zakresie wskazanym powyżej, na zasadach i okresie określonym powyżej, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.

MAPA ZREALIZOWANCYH INWESTYCJI