Regulamin Konkursu “Mój dom, Warszawa” 2018-02-28T13:59:36+00:00
Loading...

REGULAMIN KONKURSU „Mój dom, Warszawa” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Mój dom, Warszawa” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. „Organizator” – Komar Group Maciej Komarczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 10/10. NIP: 526-259-76-80, Regon: 146341593

Dalej zwany Organizatorem.

1.3. „Uczestnik” – zarejestrowany pełnoletni użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.4. „Fundator nagród”- fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo „TYNKBUD-1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu Włochy 14, 02-482 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000016216; NIP 527-00-11-401. Fundator jest wydającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm).

1.5. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Konkurs trwa od dnia 5.03.2018 r. od godziny 10.00 do 18.03.2018 r. do godz. 23:59:59.

1.7. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani wspierany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.8. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej http://tynkbud1./regulamin-konkursu-moj-dom-warszawa/ oraz  https://www.tynkbud1.pl/ w dziale Aktualności

§2

Warunki udziału w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 2. osoba, która ukończyła 18 lat;
 3. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook;
 4. posiada konto w serwisie Facebook zgodnie z regulaminem serwisu Facebook;
 5. zapoznała się z treścią Regulaminu.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Przyrzekającego Nagrody a także osoby z ich najbliższej rodziny oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. W przypadku działania Uczestnika niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

 1. a) Natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Odpowiedzi Konkursowej;
 2. b) Pominięcie Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

2.4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.. 919-921 Kodeksu cywilnego.

2.5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§3

Zadanie konkursowe

3.1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu kreatywnej odpowiedzi konkursowej w na temat zadany przez organizatora konkursu w poście konkursowym w czasie trwania konkursu. Odpowiedzi należy udzielić w formie fotografii zamieszczonej pod postem konkursowym.

3.2. Jeden Uczestnik konkursu może dokonać kilku zgłoszeń w okresie trwania Konkursu jednakże jednemu Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda.

3.3. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie poprzez opublikowanie zdjęcia pod postem konkursowym w okresie trwania Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z jego treścią

3.4. Spośród opublikowanych odpowiedzi konkursowych Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona wyboru 3 Zwycięzców w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie na Profilu „Spotkajmy się w Stolicy” na portalu Facebooku.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości odpowiedzi oraz zgodności udziału Uczestnika z niniejszym Regulaminem. Organizator bez powiadamiania odrzuci Odpowiedź w przypadku, w którym Odpowiedź jest nieprawidłowa, a udział Uczestnika w oczywisty sposób jest niezgodny z niniejszym Regulaminem.

3.6. Datą i czasem udzielenia odpowiedzi jest data opublikowania odpowiedzi na portalu Facebook na profilu „Spotkajmy się w Stolicy”.

3.7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia konkursowego na stronie internetowej Fundatora nagród oraz na wykorzystanie go w celach konkursu i realizacji nagrody.

3.8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora i Fundatora Nagrody bez ograniczeń czasowych w następujących polach eksploatacji: -w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora Nagrody oraz w serwisie Facebook i wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

§4

Nagrody w Konkursie

4.1. Nagrodami w konkursie są 3 nagrody rzeczowe oraz prezentacja pracy konkursowej na wystawie zorganizowanej przez Organizatora.

Pierwsze miejsce – aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-HX350. Wartość nagrody wynosi 1 499 zł.

Drugie miejsce – aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-H300. Wartość nagrody wynosi 799 zł.

Trzecie miejsce – aparat Fujifilm Instax Mini 8. Wartość nagrody wynosi 299 zł.

Miejsca od czwartego do dziesiątego  – nagrody pocieszenia w postaci książki o fotografii lub albumu fotograficznego. Wartość nagrody do 75 zł.

Dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów konkursu jest publiczna wystawa prac w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora.

4.2. Spośród opublikowanych odpowiedzi Jury Konkursu powołane przez Organizatora, dokona oceny poprawności odpowiedzi i oznakuje odpowiedzi prawidłowe. Na podstawie czasu opublikowania odpowiedzi wybierze 3 zwycięzców konkursu, którym przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.

4.4. Wystawa zorganizowana będzie przez Organizatora w terminie do 31 maja 2018 roku. Termin wystawy może ulec zmianie.

4.4. Imiona i nazwiska Uczestników którzy zdobyli nagrodę zostaną opublikowane na Profilu „Spotkajmy się w Stolicy” na portalu Facebook oraz na stronie https://www.tynkbud1.pl/ po zakończeniu Konkursu.

4.5. Nagrody rzeczowe będą wysyłane wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.6. Transport Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną zapewnia Organizator. Uczestnik nie ma prawa wyboru środka transportu osobowego. Transport Uczestników będzie się odbywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Nabycie prawa do Nagrody

5.1. W terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników, każdy ze Zwycięzców Konkursu jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem Konkursu poprzez wiadomość prywatną na profilu „Spotkajmy się w Stolicy” na portalu Facebook, przesyłając swoje dane osobowe tj. imię̨, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Wiadomość zawierająca dane laureatów musi zostać wysłana z konta FB, na który przesłana została przez Organizatora informacja o wygranej.

5.2. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Uczestnika danych niezbędnych do przesłania nagrody nie zostanie ona wydana i pozostaje własnością Fundatora Nagrody.

§ 6

Wydanie Nagród

6.1. Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Uczestnikom przesyłką kurierską na podany przez Uczestników adres w terminie 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych osobowych Uczestników, którzy nagrody zdobyli.

6.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

§ 7

Ograniczenia

7.1. Organizator informuje, że niedozwolone jest publikowanie Odpowiedzi zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

 1. zawierające wulgaryzm;
 2. nawołującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną;
 3. propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu;
 4. godzącego w dobra osobiste Organizatora, Przyrzekającego Nagrodę i osób trzecich;
 5. naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie trwania Konkursu Odpowiedzi zawierającej treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem lub które uzyskały negatywną opinię w wyniku weryfikacji opartej o ograniczenia, o których mowa w pkt. 7 powyżej.

§ 8

Prawa autorskie

8.1. Poprzez publikacje Odpowiedzi w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest autorem Odpowiedzi,
 2. Odpowiedź nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;

8.2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich, ponosi Uczestnik.

8.3. Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje Odpowiedzi.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację zostanie Uczestnikowi przesłana na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

9.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

9.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 10

Dane Osobowe

10.1. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów Konkursu. Te dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania – adres do wysyłki nagrody, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 1. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest Komar Group Maciej Komarczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 10/10. NIP: 526-259-76-80, Regon: 146341593.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się̨ odbywać́ w celach związanych z realizacją Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.11

§ 11

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez podania przyczyn.
 2. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 12

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

12.1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 r.

12.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

12.3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

12.4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu.

§ 13

Postanowienia końcowe

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowanej przez operatorów telekomunikacyjnych, internetowych i pośredników pocztowych, kurierskich itp., jak również za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Portalu Facebook, konfigurację urządzeń́ Uczestnika Konkursu oraz ustawienia i działania sieci Internet wynikające ze świadczenia usług przez dostawcę sieci Internet.

11.2. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

11.3. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą̨ wpływać́ na interpretację postanowień́ niniejszego Regulaminu.

11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości jednostkowej nagrody wskazanej w tabeli 4.2.

TRANSLATE